Sporting Memories training workshop for volunteers running clubs at:
St Mellons Hub
Rumney Hub

The workshop will commence at 10am and end at 4pm

Before booking please read the T&Cs below:
Agreement relating to Use and Non-Disclosure of Materials
Thank you for agreeing to take part by attending our training session.
To make sure that you have a great experience as part of the Project, we would like to set out our commitments to you and your commitments to us. We also want to record the basis of the relationship between us, on the one hand, and you on the other, in relation to the training that will delivered to you and the materials and resources that will be shared with you as part of training session.
Our training materials are a key asset of each Project and we have invested a lot of time and effort in their creation. For that reason, it is important that we protect these materials which we consider to be our confidential and proprietary information. Whilst we are sharing these materials with you to make your experience with us enjoyable and rewarding, we also want to ensure that the materials we share with you and information we provide during the training sessions, or which you otherwise become aware of or have access to, is protected and is not used, disclosed, copied or replicated by you other than as required for the purposes of the Project.
 1. Our Commitments
We are committed to:
 1. Being responsive to your requirements.
 2. Explaining the standards we expect and encouraging and supporting you to achieve and maintain them.
 3. Providing you with an induction and support throughout your volunteers’ experience.
 4. Providing training required for volunteers and staff to undertake a sporting memories reminiscence facilitation role.
   2. Your Commitments
You are committed to:
 1. Undertaking the initial and ongoing training.
 2. Following our policies and procedures that we provide to you.
 3. Maintaining the confidentiality of our confidential and proprietary information. In particular, you agree you will, and will ensure that your employees and volunteers will:
 4. Keep our confidential and proprietary information secret and confidential;
 5. Not use, share, disclose, exploit or make our confidential and proprietary information available (in whole or in part) in any way except as required for the Project; or copy, reduce to writing or otherwise record or replicate any document or other materials provided during the Project in any way except as required for the Project.
 6. Return any equipment at the end of the Project unless otherwise agreed.
In return for providing you with the training and materials, and by accepting this invitation and attending a Sporting Memories training session, you acknowledge and agree that:
 • the training and practice delivered, and tools and materials shared, as part of the Project remain our confidential and proprietary information and you undertake that you will not use, share, disclose, copy or replicate any confidential or proprietary information provided as part of the Project, for any purpose other than as part of the Project.
How can I contact the organiser with any questions?
Please email [email protected] 
Cyn archebu lle, darllenwch y Telerau ac Amodau a ganlyn:
Cytundeb yn ymwneud â Defnyddio a Pheidio â Datgelu Deunyddiau
Diolch am gytuno i gymryd rhan drwy fynychu ein sesiwn hyfforddi.
Er mwyn sicrhau eich bod yn cael profiad gwych fel rhan o'r Prosiect, hoffem amlinellu ein hymrwymiad i chi a'ch ymrwymiad chithau i ninnau. Rydym hefyd eisiau cofnodi sail y berthynas rhyngom ni, ar y naill law, a chithau ar y llaw arall, mewn perthynas â'r hyfforddiant a ddarperir i chi a'r deunyddiau a'r adnoddau fydd yn cael eu rhannu gyda chi fel rhan o'r sesiwn hyfforddi.
Mae ein deunyddiau hyfforddi yn ased allweddol o bob Prosiect ac rydym wedi buddsoddi llawer o amser ac ymdrech i'w creu. Am y rheswm hwnnw, mae'n bwysig ein bod yn diogelu'r deunyddiau hyn yr ystyriwn yn wybodaeth gyfrinachol a pherchnogol. Er ein bod yn rhannu'r deunyddiau hyn â chi i wneud eich profiad gyda ni yn ddifyr a gwerthfawr, rydym hefyd eisiau sicrhau bod y deunyddiau yr ydym yn eu rhannu gyda chi a'r wybodaeth yr ydym yn ei darparu yn ystod y sesiynau hyfforddi, neu os ydych yn dod yn ymwybodol ohonynt neu'n cael mynediad iddynt fel arall, wedi'u diogelu a ddim yn cael eu defnyddio, datgelu, copïo na'u hatgynhyrchu gennych heblaw'r hyn sydd ei angen at ddibenion y Prosiect.
 1. Ein Hymrwymiadau Ni
Rydym wedi ymrwymo i:
 1. Fod yn ymatebol i'ch gofynion.
 2. Egluro'r safonau a ddisgwylir gennym a'ch annog a'ch cefnogi i'w cyflawni a'u cynnal.
 3. Darparu sesiwn anwytho a chefnogaeth i chi drwy gydol eich profiad gwirfoddoli.
 4. Darparu'r hyfforddiant angenrheidiol i wirfoddolwyr a staff i gymryd rôl hwyluso hel atgofion chwaraeon.
 5. Eich Hymrwymiadau Chi
Rydych wedi ymrwymo i:
 1. Dderbyn hyfforddiant cychwynnol a hyfforddiant parhaus.
 2. Dilyn ein polisïau a'n gweithdrefnau a ddarperir gennym i chi.
 3. Cadw cyfrinachedd ein gwybodaeth gyfrinachol a pherchnogol. Yn benodol, rydych yn cytuno y byddwch, ac yn sicrhau y bydd eich gweithwyr a'ch gwirfoddolwyr yn:
 4. Cadw ein gwybodaeth gyfrinachol a pherchnogol yn guddiedig a chyfrinachol;
 5. Peidio â defnyddio, rhannu, datgelu, camddefnyddio neu'n gwneud ein gwybodaeth gyfrinachol a pherchnogol ar gael (yn gyfan neu'n rhannol) mewn unrhyw fodd ac eithrio fel sy'n ofynnol ar gyfer y Prosiect; neu gopïo, ei roi ar ddu a gwyn neu, fel arall, gofnodi neu ddyblygu unrhyw ddogfen neu ddeunyddiau eraill a ddarperir yn ystod y Prosiect mewn unrhyw fodd ac eithrio'r hyn sy'n ofynnol ar gyfer y Prosiect.
 6. Dychwelyd unrhyw offer ar ddiwedd y Prosiect oni chytunwyd fel arall.
Am ddarparu hyfforddiant a deunyddiau i chi, a drwy dderbyn y gwahoddiad hwn a mynychu sesiwn hyfforddi Atgofion Chwaraeon, rydych yn cydnabod a chytuno:
 • bod yr hyfforddiant a'r ymarfer a ddarperir, a'r teclynnau a'r deunyddiau a rennir, fel rhan o'r Prosiect yn dal yn wybodaeth gyfrinachol a pherchnogol ac rydych yn ymrwymo na fyddwch yn defnyddio, rhannu, datgelu, copïo nac yn dyblygu unrhyw wybodaeth gyfrinachol neu berchnogol a ddarperir fel rhan o'r Prosiect, ar gyfer unrhyw ddiben heblaw fel rhan o'r Prosiect.
Sut allaf gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?
E-bostiwch: [email protected] 

Book a place

Ticket Quantity Price

Training

Decrease Increase £0.00